ทุนการศึกษา

นอกจากทุนการศึกษา จากกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาอื่น ๆ แก่นักศึกษา โดยมีแยกประเภทดังนี้

  • ทุนเรียนดีระดับดีมาก

  • ทุนขัดสน หรือขาดแคลน

  • ทุนศาสนทายาท

  • ทุนนักศึกษากิจกรรมดีเด่น

  • ทุนพระนักศึกษาและแม่ชี

  • ทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

**โดยจะมีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

Message us