โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

กองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักศึกษา ที่กำลังจะเข้าสู่การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอกและกำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อให้มีความรู้ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยการให้คำแนะนำ แนวทางการศึกษาต่อ การเตรียมตัวก่อนเข้าสัมภาษณ์งานและการประกอบอาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษา หรือการเลือกประกอบอาชีพให้ตรงกับบุคลิกภาพ ความถนัด ความรู้ ความสามารถ และความต้องการของตลาดแรงงาน

ระบบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL)

นักศึกษา ที่ต้องการขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2564 สามารถลงทะเบียนขอรับรหัสเข้าใช้งานระบบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ได้ 2 ช่องทาง สามารถลงทะเบียนผ่าน website ได้ทาง https://wsa.dsl.studentloan.or.th ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect โดยสามารถ Download ได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android📱 >> https://bit.ly/2YNgNux

การเลือกตั้งประธานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามที่กองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งประธานนักศึกษาขั้นทุกปีการศึกษาเพื่อเป็นการวางรากฐานสร้างจิตสำนึก ตามครรลองพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม มีจิตอาสาและมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาสามารถสมัครด้วยตนเองที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๒ ห้อง ๒o๔ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์(B๗.๓) หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ คลิกที่นี่เพื่อสมัครออนไลน์ และสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ในวันที่่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา o๙.oo น. – ๑๗.oo น. การลงคะแนนเลือกตั้งประธานนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564ท่านสามารถลงคะแนนเสียงได้ในวันที่๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา o๙.oo น. – ๑๗.oo น. โดยมีรายนามผู้สมัคร ดังนี้เบอร์ 1 พระมหาพงษ์วิศนุ ฐิตเมธี (คำภูแสน)เบอร์ 2 พระมหาวีรชัย วีรชโย (ขจรสุวรรณ)เบอร์ 3 พระสัมฤทธิ์ กติทฺธิโก (สาภะ) คลิกที่นี่เพื่อลงคะแนนเสียง […]

พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ผู้เข้ารับประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก มีบุคลากร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในนามสนามสอบของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวน ๒๐๐ คน  จากกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จำนวน ๔๓ คน และจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ นนทบุรี จำนวน ๒๙๘ คน

ทุนการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-๑๙

นักศึกษาที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อที่แนบมานี้สามารถมาติดต่อขอรับทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ พร้อมเอกสารแนบดังนี้๑. สำเนาบัตรนักศึกษาหรือหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา๒.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้น๓.นักศึกษาที่ไม่มีบัญชีธนาคารให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หากไม่มาติดต่อดำเนินการขอรับทุนการศึกษาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

1 2
Message us