กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ข้อกำหนด 1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย 2.ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี 3.ผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา 2.00 4.การทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ ปีละไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง 5.เป็นผู้มีความประพฤติดี 6.ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานบันการศึกษาชั้นร้ายแรง 7.ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด 8.ไม่มีงานประจำทำ

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อหน่วยงาน ( ภาษาไทย )       : กองกิจการนักศึกษา ชื่อหน่วยงาน ( ภาษาอังกฤษ )   : Student Affairs Division ที่ตั้ง   : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  เลขที่ 248  หมู่ที่ 1  ถนนศาลายา – นครชัยศรี ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ( ห้อง 214  อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ฯ B 7.3 ) โทร. 0-2444-6000  ต่อ 1104 – 1106, 1108 โทรสาร. 0-2444-6073  Website : www.develop.mbu.ac.th  วิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นให้บริการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางพระพุทธศาสนา” พันธกิจ                 […]

ติดต่อ

กองพัฒนานักศึกษา อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B7.3) ชั้น 2 โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1104-6 https://develop.mbu.ac.th Mail : dev@mbu.ac.th

กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อาสาสู้โกง”

          วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายภิเษก ด้วงสูงเนิน (หัวหน้ากองพัฒนานักศึกษา) พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อาสาสู้โกง” ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 1-3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC)

กองพัฒนานักศึกษา เข้าพบนักศึกษาที่อาศัยอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย

         เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. อาจารย์พนมนคร มีราคา (ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา เข้าพบนักศึกษาที่อาศัยอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับทราบการใช้ชีวิตของนักศึกษาหอพัก

โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กรรมฐานภาคปฏิบัติประจำปี ๒๕๖๒ มีกำหนดระยะเวลา ๑๕ วัน ระหว่าง ๑๙ เมษายน ~ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดมกุฏคีรีวัน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

การประชุมคณะอนุกรรมการทุนนักศึกษากิจกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

         เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการทุนนักศึกษากิจกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พระครูปลัด ณัฐพงศ์ ยโส รองอธิการบดี ด้านกิจการนักศึกษา เป็นประธาน พร้อมผู้แทนจากคณะวิชาเข้าร่วมประชุม ได้พิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีการทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยดีเด่น โดยการนำเสนอรายชื่อนักศึกษาจากคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยต่อไป

1 2
Message us