ฝ่ายอบรมกรรมฐาน

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วย การอบรมกรรมฐานภาคปกติ พ.ศ.๒๕๔๓ คู่มืออ่านเตรียมสอบธรรมศึกษาชั้นตรี คู่มืออ่านเตรียมสอบธรรมศึกษาชั้นโท คู่มืออ่านเตรียมสอบธรรมศึกษาชั้นเอก

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๙ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วย วินัยนักศึกษาคฤหัสถ์ พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วย เครื่องแบบนักศึกษาคฤหัสถ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๓

Message us