ฝ่ายอบรมกรรมฐาน

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วย การอบรมกรรมฐานภาคปกติ พ.ศ.๒๕๔๓ คู่มืออ่านเตรียมสอบธรรมศึกษาชั้นตรี คู่มืออ่านเตรียมสอบธรรมศึกษาชั้นโท คู่มืออ่านเตรียมสอบธรรมศึกษาชั้นเอก

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๙ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วย วินัยนักศึกษาคฤหัสถ์ พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วย เครื่องแบบนักศึกษาคฤหัสถ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๓ การแต่งกายนักศึกษา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

เพื่อให้การบริหารอื่นๆบรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ และเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริการนักศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

Message us