ขอเชิญเข้าร่วมอบรม”โครงการเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตป้องกันการทุจริตด้วยจิตพอเพียง”

📣ขออนุญาตประชาสัมพันธ์📣.กราบนิมนต์/เรียนเชิญทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ.(party popper)ด้วยความร่วมมือระหว่าง มมร และ ป.ป.ช.ขอนิมนต์/เรียนเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี อาจารย์ ครูพระสอนศีลธรรม บุคลากร ผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตลอดทั้งผู้สนใจทั่วไป ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย ทุกท่าน เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตป้องกันการทุจริตด้วยจิตพอเพียง” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต รวมถึงเสริมสร้างสุจริตธรรมและคุณธรรมสำคัญ เป็นกำลังในการสร้างสังคมไทยให้เจริญยั่งยืนสืบไปวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๔๕ น.(satellite dish)ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting และ facebook liveทั้งนี้ ขอนิมนต์/เรียนเชิญทุกท่านโปรด(notepad)ลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/EbVWiRCehsb17yc96และ (megaphone)ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมโครงการฯโดยทั่วถึงกัน(hands put together)ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ Zoom Meeting : https://mbu-ac-th.zoom.us/j/91426185204?pwd=REVLeC8vei9YRm5PUEY3RExwbExnQT09Meeting ID: 914 2618 5204Passcode: 1234และfacebook live : https://www.facebook.com/mbu.ac.thหมายเหตุ(bouquet) ๑. ท่านสามารถรับเกียรติบัตรได้ที่เว็บไซต์ […]

เรียนเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตป้องกันการทุจริตด้วยจิตพอเพียง

เรื่อง กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับกองนโยบายและแผน *ขอเรียนเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี อาจารย์ บุคลากร และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัย ทุกรูป/คน เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตป้องกันการทุจริตด้วยจิตพอเพียง”* เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต รวมถึงเสริมสร้างสุจริตธรรม และคุณธรรมสำคัญให้กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ คู่คุณธรรมของสังคมไทยในอนาคต โดยมีกำหนดการจัดอบรม ดังนี้ *วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566* *เวลา 12.30 – 15.45 น.* *ผ่านช่องทาง Zoom Meeting* *Link Zoom : https://mbu-ac-th.zoom.us/j/91426185204…* ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านโปรดลงทะเบียนผ่าน : https://forms.gle/EbVWiRCehsb17yc96 และ *ขอความกรุณาในการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน* (กำหนดการตามเอกสารที่แนบมาด้วย) กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ชั้น 2 […]

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 …………………………………. กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ชั้น 2 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104 website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

สมัครเรียนต่อ/โอนย้ายสถานศึกษา/เลื่อนชั้นปี นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓-๔-๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง สมัครเรียนต่อ/โอนย้ายสถานศึกษา/เลื่อนชั้นปี นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓-๔-๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ *****ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖***** **กรณีที่ ๑** นศท.มมร (สมัครเรียนต่อ/โอนย้ายสถานศึกษา) ที่จะเรียนต่อ นศท.ปี ๓-๔-๕ ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม รด.๑(ปริ้นเป็นกระดาษ A4) และ รด.๒(ปริ้นเป็นกระดาษ F4หน้าหลังในแผ่นเดียวกัน) เขียนรายละเอียดให้ครบพร้อมติดรูป และคำยินยอมจากผู้ปกครองนำมาสมัครเรียนต่อ นศท.ปี ๓-๔-๕ ที่กองกิจการนักศึกษาในวันเวลาราชการ(จันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) **กรณีที่ ๒** นศท.มมร (เลื่อนชั้นปี) ปริ้น รด.๒(ปริ้นเป็นกระดาษ F4หน้าหลังในแผ่นเดียวกัน) กรอกรายละเอียดให้ครบ พร้อมเอกสารแนบที่กองกิจการนักศึกษาในวันเวลาราชการ(จันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/…/1k0LwAMxBJMyisv89Ig… ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคาร B7.3 ชั้น 2 […]

แจ้งนักศึกษาหอพัก มมร ส่วนกลางเนื่องในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง แจ้งนักศึกษาหอพัก มมร ส่วนกลาง เนื่องในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐานเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา บริเวณใกล้กับหอพักจึงขอความร่วมมือนักศึกษาหอพัก ๑. ให้นักศึกษารักษาความสะอาดหอพัก และ งดตากผ้าบริเวณหน้าระเบียง ๒. ให้นักศึกษากรุณาลดการใช้เสียงต่างๆในบริเวณหอพัก ๓. ให้นักศึกษาขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง ลดความเร็วและลดเสียง ๔. หากนักศึกษาเดินทาง เข้า-ออก หอพักในช่วงเวลาดังกล่าวกรุณาแต่งกายสุภาพเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย …………………………………. กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ชั้น 2 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104 website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในกิจกรรมเทศกาลวันวิสาขบูชาระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในกิจกรรมเทศกาลวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ อาคารปฏิบัติธรรม (ได้ชั่วโมงจิตอาสา วันละ ๖ ชั่วโมง/วัน) (ทั้งหมด ๕ วัน รวมทั้งหมด ๓๐ ชม.) ลงทะเบียนทั้ง ๒ ลิ้ง https://forms.gle/LwfF9rACLQHMnLFo8 https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdw7G6siQtITs…/viewform ………………………………… มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม เทศกาลวันวิสาขบูชา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ถึง ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ปฏิบัติธรรม , ฟังบรรยายธรรมะ , ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง , ทำวัตรเช้า – ทำวัตรเย็น ณ อาคารปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย […]

ผ่อนผันชำระค่าหน่วยกิตและสำรองจ่ายค่าเทอม (สำหรับนักศึกษา กยศ.)

เรื่อง ผ่อนผันชำระค่าหน่วยกิตและสำรองจ่ายค่าเทอม (สำหรับนักศึกษา กยศ.) ***ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2566*** สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบผ่อนผ่อนค่าเทอม(ปริ้นเอกสารแบบหน้าหลัง) พร้อมเขียนรายเอียดให้ครบถ้วน แล้วนำส่งกองกิจการนักศึกษา ***กรณีนักศึกษาใหม่*** ที่ต้องการให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดี เซ็นเอกสาร โทรติดต่อสอบถามแต่ละคณะได้ที่ คณะศึกษาศาสตร์ อาคาร B7.7 ชั้น 2 โทร 02 444 6000 ต่อ 1152 , 1154 คณะสังคมศาสตร์ อาคาร B7.4 ชั้น 2 โทร 02 444 6000 ต่อ 1147-1149 คณะศาสนาและปรัชญา อาคาร B7.2 ชั้น 2 โทร 02 444 6000 ต่อ 1076 , 1077 […]

1 2 6
Message us