ทุน India Science and Research Fellowship (ISRF)2021-2022 ให้แก่ นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษาระดับปริญญาเอก

โดยผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหนังสือเสนอชื่อจากหน่วยงานต้นสังกัตมายัง กองการต่างประเทศ สป.อว. ภายในวันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดาวน์โหลดใบสมัคร

การเลือกตั้งประธานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

การเลือกตั้งประธานนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งนักศึกษาสามารถสแกน QR-Code ในโปสเตอร์ เพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตามวัน เวลา ที่กำหนด คลิกที่นี่

รับสมัครเข้าสอบ ธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564

สมัครเพื่อเข้าเข้าความรู้ธรรม ระดับธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก ประจำปีการศึกษา 2564 โดยผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบสามารถลงชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564ลงทะเบียนสมัครสอบออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFzWoj0GmfNP4ijND_8wR4qjmfQ9zW5kDMFjkWAJBWBhZNmQ/viewform

ระบบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL)

นักศึกษา ที่ต้องการขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2564 สามารถลงทะเบียนขอรับรหัสเข้าใช้งานระบบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ได้ 2 ช่องทาง สามารถลงทะเบียนผ่าน website ได้ทาง https://wsa.dsl.studentloan.or.th ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect โดยสามารถ Download ได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android📱 >> https://bit.ly/2YNgNux Facebook Group : กยศ. มมร ส่วนกลาง Line Open chat : กยศ.ม.มหามกุฏฯ

ทุนการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-๑๙

นักศึกษาที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อที่แนบมานี้สามารถมาติดต่อขอรับทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ พร้อมเอกสารแนบดังนี้๑. สำเนาบัตรนักศึกษาหรือหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา๒.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้น๓.นักศึกษาที่ไม่มีบัญชีธนาคารให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หากไม่มาติดต่อดำเนินการขอรับทุนการศึกษาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ทุนพระนักศึกษาและแม่ชี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตามที่ คณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓o น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามมติที่ ๔/๒๕๖๓ มติที่ประชุมเห็นชอบ อนุมัติให้ดำเนินการและเบิกจ่ายทุนพระนักศึกษาและแม่ชี ทุนละ ๔,ooo บาท

ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด)

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 20 ทุนๆ ละ 8,000 บาท ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี มีจริยธรรม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยทางคณะสามารถดำเนินการคัดเลือกนิสิต นักศึกษาที่มีความเหมาะสมตามคุณสมบัติ เพื่อส่งให้มูลนิธิฯโดยส่งรายชื่อ พร้อมทั้งแนบใบสมัครหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเรียงความของนักศึกษา เรื่อง “การพัฒนาการเรียนรู้ของฉันในอนาคต” โดยส่งตรงไปยังมูลนิธิตั้งเซ็กกิม เลขที่ 146 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงการ ใบสมัครได้ที่ www.nanmee.com และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรณพร โทร. 02-648-8000

1 2
Message us