ทุนการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-๑๙

นักศึกษาที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อที่แนบมานี้สามารถมาติดต่อขอรับทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ พร้อมเอกสารแนบดังนี้๑. สำเนาบัตรนักศึกษาหรือหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา๒.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้น๓.นักศึกษาที่ไม่มีบัญชีธนาคารให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หากไม่มาติดต่อดำเนินการขอรับทุนการศึกษาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ทุนการศึกษา

นอกจากทุนการศึกษา จากกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาอื่น ๆ แก่นักศึกษา โดยมีแยกประเภทดังนี้ ทุนเรียนดีระดับดีมาก ทุนขัดสน หรือขาดแคลน ทุนศาสนทายาท ทุนนักศึกษากิจกรรมดีเด่น ทุนพระนักศึกษาและแม่ชี ทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย **โดยจะมีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

Message us