รับสมัครพระภิกษุและสามเณร เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ติดต่อสอบถาม กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104 website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu ติดต่อสอบถาม พระมหาสุบิน โทร. 065-475-5426

ประชาสัมพันธ์ ทุนรัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖/๒๕๖๗

การจัดสรรทุนการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ๑.๑ ทุนรัฐบาลจีนผ่านสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทยรหัสทุน หรือ Agency Number คือ ๗๖๔๒ โดยเป็นการจัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทปริญญาเอก และหลักสูตรแลกเปลี่ยนระยะเวลาหนึ่งปี จำนวน ๑ ทุน ๑.๒ ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ความตกลงว่ด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยและจีน ร์หัสทุน หรือ Agency Number คือ ๗๖๔๑ โดยเป็นการจัดสรรทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และ general and senior scholar จำนวน ๗ ทุน ซึ่งการสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นไปตามเงื่อนไขการรับทุนตามที่ฝ่ายจีนกำหนดและผู้รับทุนหรือหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดทุนการศึกษาและแบบฟอร์มชัยมูลผู้สมัครฯ ได้ที่ shorturl.at/dlGL2 หรือ QR Code ด้านล่างนี้

ประกาศ สมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-ระดับ ปวช. ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐบาล)

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง รับสมัครขอรับทุนการศึกษาและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐในหลักสูตรที่สูงกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษารายต่อเนื่องสามารถยื่นคำร้องขอรับทุนการศึกษาและสมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และผู้สมัครขอรับทุนการศึกษารายใหม่สามารถติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรค์ (ภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสรรรค์) รายละเอียดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาตามเอกสารที่แนบ

ทุนการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-๑๙

นักศึกษาที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อที่แนบมานี้สามารถมาติดต่อขอรับทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ พร้อมเอกสารแนบดังนี้๑. สำเนาบัตรนักศึกษาหรือหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา๒.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้น๓.นักศึกษาที่ไม่มีบัญชีธนาคารให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หากไม่มาติดต่อดำเนินการขอรับทุนการศึกษาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ทุนการศึกษา

นอกจากทุนการศึกษา จากกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาอื่น ๆ แก่นักศึกษา โดยมีแยกประเภทดังนี้ ทุนเรียนดีระดับดีมาก ทุนขัดสน หรือขาดแคลน ทุนศาสนทายาท ทุนนักศึกษากิจกรรมดีเด่น ทุนพระนักศึกษาและแม่ชี ทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย **โดยจะมีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

Message us