โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ (ออนไลน์) ประจำปี 2565

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดให้มีการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นไปตามพันธกิจ และหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษา ก่อนจบการศึกษาต้องได้รับการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ เพื่ออบรมพัฒนาจิตใจ เป็นเวลา 15 วันโดยสถานการณ์ปกตินักศึกษาจะฝึกปฏิบัติที่ วัดมกุฏคีรีวัน ตำบล โป่งตาลอง อำเภอปากช่อง นครราชสีมา แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรม เป็นรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2565 โดยมี พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ (ออนไลน์) ประจำปี 2565
สำหรับในรุ่นนี้ กำหนดเข้ารับการฝึกอบรมกรรมฐานภาคออนไลน์ ณ สถานที่พำนักของตนเอง (แบบระบบออนไลน์) โดยมีนักศึกษาบรรพชิต/นักศึกษาคฤหัสถ์ เข้าร่วมรับการฝึกอบรมกรรมฐานภาคออนไลน์ ทั้งสิ้นจำนวน ๑๗๘ รูป/คน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีนโยบายผลิตบัณฑิตให้มีทั้งความรู้ในด้านวิชาการและ มีความประพฤติที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม สมดังศาสนสุภาษิตของมหาวิทยาลัยที่ว่า “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏฺโฐ เทวมานุเส ผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติ เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทพและมนุษย์”ดังนั้น จึงได้จัดหลักสูตรเพื่อตอบสนองนโยบายข้างต้น คือมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หวังว่าเมื่อนักศึกษาได้ผ่านการฝึกอบรมกรรมฐานภาคออนไลน์แล้ว จะทำให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเอาชนะจิตใจตนเองพร้อมอุปสรรคทั้งหลายได้ในที่สุด และนำไปใช้ประโยชน์ในการเผยแผ่วิชาการพระพุทธศาสนา ต่อไป

การอบรมภาคปฏิบัติในสถานการณ์ ปกติ ณ วัดมกุฏคีรีวัน ตำบล โป่งตาลอง อำเภอปากช่อง นครราชสีมา

การอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ (ออนไลน์) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Message us