โครงการศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

กองกิจการนักศึกษา เรื่อง โครงการศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรและรับฟังพระธรรมเทศนาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมฐาน โดย พระครูวิสิฐพรหมจริยคุณ (หลวงพ่อสามดง จนฺทโชโต) ณ อาคารปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ๑๗.๐๐ น. ผู้ปฏิบัติธรรมลงทะเบียน ณ อาคารปฏิบัติธรรม ๑๘.๐๐ น. บรรยายธรรม โดย พระครูวิสิฐพรหมจริยคุณ (หลวงพ่อสามดง จนฺทโชโต) วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า เจริญจิตตภาวนา ๑๗.๐๐ น. พระเถราจารย์ พร้อมพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ชั้น 2 ห้อง 204 โทร. 02 444 […]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยกองกิจการนักศึกษา ได้จัดพิธีเปิดปฐมนิเทศแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ก่อนเปิดภาคศึกษาเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้คำแนะนำ ระเบียบ ข้อปฏิบัติที่เป็นประโยชน์และแนวทางปฏิบัติตนเองพร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาแก่นักศึกษาใหม่สำหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๖ นี้ กองกิจการนักศึกษาได้จัดปฐมนิเทศ ณ อาคารเรียนรวม สุชีพ ปุญญานุภาพ และอาคาร ฝึกปฏิบัติธรรมมีนักศึกษาบชิตและนักศึกษาคฤหัสถ์ ชั้นปีที่ ๑ – ๔ จำนวน ๑๗๐ รูป/คน โดยมีกิจกรรมทั้งสิ้น ๒ วัน โดยมีกิจกรรมพอสังเขป ดังนี้ ในวันแรก ช่วงเช้า ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พบนักศึกษาและมีหัวข้อบรรยายพิเศษ เรื่อง “มมร : เข็มทิศชีวิตและปัญญา” ,เรื่อง “คุณลักษณะบัณฑิต มมร ที่พึงประสงค์” เรื่อง […]

ประชุมคณะกรรมการนักศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้อง

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง ประชุมคณะกรรมการนักศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ กองกิจการนักศึกษา โดยนายภิเษก ด้วงสูงเนิน ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และนายสัญญา หงษ์ประภัศร์ หัวหน้าฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนักศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้อง ร่วมกับ คณะกรรมการนักศึกษา นำโดย พระสุมน ปญฺญาวฑฺฒโน ประธานนักศึกษา พระมหาณัฐิศักดิ์ ปิยวาที รองประธานนักศึกษา และนางสาวเบญจมาศ มั่นดี รองประธานนักศึกษา ณ อาคารสมเด็จพระญาณวโรดม (ฺB6) ชั้น ๑ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.thFacebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu#มมร#มหาวิทยาลัย#มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย#MBU#กองกิจการนักศึกษา#นักศึกษา#นิสิต#นครปฐม#ศาลายา#พุทธมณฑล ดูน้อยลง

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก(World No Tobacco Day) โดยในปี 2566 ไทยกำหนดคำขวัญ “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย” เตือนภัยบุหรี่ทุกรูปแบบเป็นการทำลายสุขภาพทั้งตัวผู้สูบและบุคคลข้างเคียงซึ่งนำไปสู่สาเหตุสำคัญของการเกิดโรคเรื้อรังในร่างกาย …………………………………. กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ชั้น 2 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104 website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้กำหนดให้นักศึกษาได้ออกปฏิบัติกรรมฐานภาคปฏิบัติ ณ วัดมกุฏคีรีวัน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายน ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเวลา ๑๕ วัน โดยมีนักศึกษาบรรพชิตและคฤหัสถ์ จาก มมร.ส่วนกลาง, มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง, มมร.มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย และศูนย์การศึกษาโคราช รวมทั้งสิ้น ๑๔๕ รูป/คน การอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัตินี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาบรรพชิต และนักศึกษาคฤหัสถ์ได้มีประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติกรรมฐาน เพื่อฝึกจิตใจให้เกิดกรรมฐานในเบื้องต้นโดยสามารถนำประสบการณ์และความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติกรรมฐานและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104 website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu #มมร#มหาวิทยาลัย#มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย#MBU#กองกิจการนักศึกษา#นักศึกษา#นิสิต#นครปฐม#ศาลายา#พุทธมณฑล

หารือแนวทางการดำเนินการ ทุนเฉลิมราชกุมารีสำหรับพระสงฆ์ ร่วมกับ กองพุทธศาสนศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ กองกิจการนักศึกษา โดยพระครูวิบูลสรกิจ นักวิชาการศึกษา นายภิเษก ด้วงสูงเนิน ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และนายสัญญา หงษ์ประภัศร์ หัวหน้าฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษาได้เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินการทุนเฉลิมราชกุมารีสำหรับพระสงฆ์ ร่วมกับ กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย นางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา นางสาวพิมพ์ภักดิ์ แหล่งสนาม ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และนายสุรสิทธิ์ โนภิวงค์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อ วัดปากน้ำ (หลังที่ ๑) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.thFacebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

โครงการศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ กิจกรรมปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา

เมื่อวันที่ ๗ – ๘ เมษายน ๒๕๖๖ กองกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการ ศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ ซึ่งเป็นโครงการปฏิบัติธรรมและเจริญจิตภาวนา ทุกวันศุกร์แรกของเดือน เพื่อยกระดับจิตมนุษย์ให้สมบูรณ์แบบ นำทางการพัฒนาจิตใจให้พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมฟังธรรม โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104 website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรและรับฟังพระธรรมเทศนาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานโครงการศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรและรับฟังพระธรรมเทศนาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐาน โครงการศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ โดย พระครูวินัยธร เชาวน์พิทย์ สุธีโร ณ อาคารปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ……………….. วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. พิธีเปิดโครงการ เวลา ๑๘.๐๐ น. แสดงธรรม โดย พระครูวินัยธร เชาวน์พิทย์ สุธีโร ……………….. วันเสาร์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ เดินจงกรม เวลา ๐๗.๐๐ น. พระเถราจารย์พร้อมพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต ถวายภัตตราหารแด่พระสงฆ์ สามารถรับชมผ่านออนไลน์ได้ผ่านลิ้งค์ด้านล่างนี้ https://fb.watch/jLHfMXOlgE/ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ห้อง 204 โทร. […]

เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ กองกิจการนักศึกษา โดยนายศุภสิน ศักศรีวัน หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา และนายสมศักดิ์ บุญเรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากวิทยาเขต และวิทยาลัย ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ร่วมการเสวนา เรื่อง ทักษะทางการเงิน : นักเรียน นักศึกษา ภาพรวมการดำเนินงานกองทุนในระบบ DSL และทิศทางการดำเนินงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.thFacebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbuอ้างอิงรูปจากเว็บไซต์ www.studentloan.or.th

เข้าร่วมประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นตัวแทนภาคกลางจัดการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ นั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้คัดเลือกนักศึกษาผู้มีความเหมาะสมคือ พระมหาวีรวิชญ์ ปทีปธมฺโม (ราชโคตร) ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา คณะศาสนาและปรัชญา เข้าร่วมการคัดเลือก โดยมีนายสัญญา หงษ์ประภัศร์ หัวหน้าฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมรับการประเมินและคัดเลือกในกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104 website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu อ้างอิงรูปจากเว็บไซต์ มรภ.เทพสตรี

1 2 6
Message us