โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ (ออนไลน์) ประจำปี 2565

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดให้มีการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นไปตามพันธกิจ และหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษา ก่อนจบการศึกษาต้องได้รับการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ เพื่ออบรมพัฒนาจิตใจ เป็นเวลา 15 วันโดยสถานการณ์ปกตินักศึกษาจะฝึกปฏิบัติที่ วัดมกุฏคีรีวัน ตำบล โป่งตาลอง อำเภอปากช่อง นครราชสีมา แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรม เป็นรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2565 โดยมี พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ (ออนไลน์) ประจำปี 2565สำหรับในรุ่นนี้ กำหนดเข้ารับการฝึกอบรมกรรมฐานภาคออนไลน์ ณ สถานที่พำนักของตนเอง (แบบระบบออนไลน์) โดยมีนักศึกษาบรรพชิต/นักศึกษาคฤหัสถ์ เข้าร่วมรับการฝึกอบรมกรรมฐานภาคออนไลน์ ทั้งสิ้นจำนวน ๑๗๘ รูป/คน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีนโยบายผลิตบัณฑิตให้มีทั้งความรู้ในด้านวิชาการและ มีความประพฤติที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม สมดังศาสนสุภาษิตของมหาวิทยาลัยที่ว่า “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏฺโฐ เทวมานุเส ผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติ เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทพและมนุษย์”ดังนั้น จึงได้จัดหลักสูตรเพื่อตอบสนองนโยบายข้างต้น คือมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ […]

การเลือกตั้งประธานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

การเลือกตั้งประธานนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งนักศึกษาสามารถสแกน QR-Code ในโปสเตอร์ เพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตามวัน เวลา ที่กำหนด คลิกที่นี่

โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

กองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักศึกษา ที่กำลังจะเข้าสู่การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอกและกำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อให้มีความรู้ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยการให้คำแนะนำ แนวทางการศึกษาต่อ การเตรียมตัวก่อนเข้าสัมภาษณ์งานและการประกอบอาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษา หรือการเลือกประกอบอาชีพให้ตรงกับบุคลิกภาพ ความถนัด ความรู้ ความสามารถ และความต้องการของตลาดแรงงาน

การเลือกตั้งประธานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามที่กองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งประธานนักศึกษาขั้นทุกปีการศึกษาเพื่อเป็นการวางรากฐานสร้างจิตสำนึก ตามครรลองพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม มีจิตอาสาและมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาสามารถสมัครด้วยตนเองที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๒ ห้อง ๒o๔ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์(B๗.๓) หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ คลิกที่นี่เพื่อสมัครออนไลน์ และสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ในวันที่่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา o๙.oo น. – ๑๗.oo น. การลงคะแนนเลือกตั้งประธานนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564ท่านสามารถลงคะแนนเสียงได้ในวันที่๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา o๙.oo น. – ๑๗.oo น. โดยมีรายนามผู้สมัคร ดังนี้เบอร์ 1 พระมหาพงษ์วิศนุ ฐิตเมธี (คำภูแสน)เบอร์ 2 พระมหาวีรชัย วีรชโย (ขจรสุวรรณ)เบอร์ 3 พระสัมฤทธิ์ กติทฺธิโก (สาภะ) คลิกที่นี่เพื่อลงคะแนนเสียง […]

พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ผู้เข้ารับประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก มีบุคลากร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในนามสนามสอบของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวน ๒๐๐ คน  จากกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จำนวน ๔๓ คน และจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ นนทบุรี จำนวน ๒๙๘ คน

กองพัฒนานักศึกษา มมร ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ จ.ราชบุรี สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ จ.ราชบุรี สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๓

1 2
Message us