โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

กองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักศึกษา ที่กำลังจะเข้าสู่การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอกและกำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อให้มีความรู้ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยการให้คำแนะนำ แนวทางการศึกษาต่อ การเตรียมตัวก่อนเข้าสัมภาษณ์งานและการประกอบอาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษา หรือการเลือกประกอบอาชีพให้ตรงกับบุคลิกภาพ ความถนัด ความรู้ ความสามารถ และความต้องการของตลาดแรงงาน

การเลือกตั้งประธานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามที่กองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งประธานนักศึกษาขั้นทุกปีการศึกษาเพื่อเป็นการวางรากฐานสร้างจิตสำนึก ตามครรลองพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม มีจิตอาสาและมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาสามารถสมัครด้วยตนเองที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๒ ห้อง ๒o๔ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์(B๗.๓) หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ คลิกที่นี่เพื่อสมัครออนไลน์ และสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ในวันที่่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา o๙.oo น. – ๑๗.oo น. การลงคะแนนเลือกตั้งประธานนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564ท่านสามารถลงคะแนนเสียงได้ในวันที่๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา o๙.oo น. – ๑๗.oo น. โดยมีรายนามผู้สมัคร ดังนี้เบอร์ 1 พระมหาพงษ์วิศนุ ฐิตเมธี (คำภูแสน)เบอร์ 2 พระมหาวีรชัย วีรชโย (ขจรสุวรรณ)เบอร์ 3 พระสัมฤทธิ์ กติทฺธิโก (สาภะ) คลิกที่นี่เพื่อลงคะแนนเสียง […]

พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ผู้เข้ารับประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก มีบุคลากร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในนามสนามสอบของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวน ๒๐๐ คน  จากกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จำนวน ๔๓ คน และจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ นนทบุรี จำนวน ๒๙๘ คน

กองพัฒนานักศึกษา มมร ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ จ.ราชบุรี สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ จ.ราชบุรี สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๓

ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ฝ่ายบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กรรมฐานภาคปฏิบัติประจำปี ๒๕๖๒ มีกำหนดระยะเวลา ๑๕ วัน ระหว่าง ๑๙ เมษายน ~ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดมกุฏคีรีวัน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Message us