กองพัฒนานักศึกษา มมร ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ จ.ราชบุรี สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ จ.ราชบุรี สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๓

ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ฝ่ายบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

หอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย มีหอพักนักศึกษา จำนวน 2 หลัง โดยแบ่งเป็น อาคารหอพักสมาธิ B 11.1 (หอพักนักศึกษาคฤหัสถ์หญิง) 7 ชั้น จำนวน 228 ห้อง อาคารหอพักปัญญา B 11.2 (หอพักนักศึกษาบรรพชิตและคฤหัสถ์ชาย) 7 ชั้น จำนวน 228 ห้อง นักศึกษาจะต้องยื่นใบคำร้องที่จะเข้าพักที่หอพักและชำระค่าหอพัก สรุประเบียบปฏิบัติหอพักนักศึกษา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

เพื่อให้การบริหารอื่นๆบรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ และเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริการนักศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ทุนการศึกษา

นอกจากทุนการศึกษา จากกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาอื่น ๆ แก่นักศึกษา โดยมีแยกประเภทดังนี้ ทุนเรียนดีระดับดีมาก ทุนขัดสน หรือขาดแคลน ทุนศาสนทายาท ทุนนักศึกษากิจกรรมดีเด่น ทุนพระนักศึกษาและแม่ชี ทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย **โดยจะมีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

1 2
Message us