การสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2565

แจ้งนักศึกษาคฤหัสถ์ชั้นปีที่ ๑ – ๔ และประชาชนทั่วไป ผู้ขอสมัครเข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท-ธรรมศึกษาชั้นเอก อย่าลืม…. ไปเข้าสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ เวลา ๐๘.๐๐ น. *** ผู้เข้าสอบต้องจำเลขที่นั่งสอบของตนเอง จำนวน ๕ หลัก ๐๐๐๐๐ ในวันสอบธรรมศึกษา ห้าม !!! ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ต้องเก็บไว้ในจุดที่สนามสอบจัดเตรียมสถานที่ไว้ให้ อนุญาตให้เฉพาะอุปกรณ์การสอบ คือ ปากกา ดินสอ ยางลบ เท่านั้น ตรวจสอบรายชื่อเข้าสอบธรรมศึกษาได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1Fy3jZBCuqtDQVOGHErl4ALgZMOBhYFqk?usp=sharing

ทุน India Science and Research Fellowship (ISRF)2021-2022 ให้แก่ นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษาระดับปริญญาเอก

โดยผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหนังสือเสนอชื่อจากหน่วยงานต้นสังกัตมายัง กองการต่างประเทศ สป.อว. ภายในวันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดาวน์โหลดใบสมัคร

การเลือกตั้งประธานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

การเลือกตั้งประธานนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งนักศึกษาสามารถสแกน QR-Code ในโปสเตอร์ เพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตามวัน เวลา ที่กำหนด คลิกที่นี่

รับสมัครเข้าสอบ ธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564

สมัครเพื่อเข้าเข้าความรู้ธรรม ระดับธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก ประจำปีการศึกษา 2564 โดยผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบสามารถลงชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564ลงทะเบียนสมัครสอบออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFzWoj0GmfNP4ijND_8wR4qjmfQ9zW5kDMFjkWAJBWBhZNmQ/viewform

โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

กองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักศึกษา ที่กำลังจะเข้าสู่การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอกและกำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อให้มีความรู้ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยการให้คำแนะนำ แนวทางการศึกษาต่อ การเตรียมตัวก่อนเข้าสัมภาษณ์งานและการประกอบอาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษา หรือการเลือกประกอบอาชีพให้ตรงกับบุคลิกภาพ ความถนัด ความรู้ ความสามารถ และความต้องการของตลาดแรงงาน

ระบบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL)

นักศึกษา ที่ต้องการขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2564 สามารถลงทะเบียนขอรับรหัสเข้าใช้งานระบบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ได้ 2 ช่องทาง สามารถลงทะเบียนผ่าน website ได้ทาง https://wsa.dsl.studentloan.or.th ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect โดยสามารถ Download ได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android📱 >> https://bit.ly/2YNgNux Facebook Group : กยศ. มมร ส่วนกลาง Line Open chat : กยศ.ม.มหามกุฏฯ

การเลือกตั้งประธานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามที่กองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งประธานนักศึกษาขั้นทุกปีการศึกษาเพื่อเป็นการวางรากฐานสร้างจิตสำนึก ตามครรลองพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม มีจิตอาสาและมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาสามารถสมัครด้วยตนเองที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๒ ห้อง ๒o๔ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์(B๗.๓) หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ คลิกที่นี่เพื่อสมัครออนไลน์ และสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ในวันที่่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา o๙.oo น. – ๑๗.oo น. การลงคะแนนเลือกตั้งประธานนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564ท่านสามารถลงคะแนนเสียงได้ในวันที่๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา o๙.oo น. – ๑๗.oo น. โดยมีรายนามผู้สมัคร ดังนี้เบอร์ 1 พระมหาพงษ์วิศนุ ฐิตเมธี (คำภูแสน)เบอร์ 2 พระมหาวีรชัย วีรชโย (ขจรสุวรรณ)เบอร์ 3 พระสัมฤทธิ์ กติทฺธิโก (สาภะ) คลิกที่นี่เพื่อลงคะแนนเสียง […]

1 2 3
Message us