พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ผู้เข้ารับประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก มีบุคลากร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในนามสนามสอบของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวน ๒๐๐ คน  จากกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จำนวน ๔๓ คน และจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ นนทบุรี จำนวน ๒๙๘ คน

ทุนการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-๑๙

นักศึกษาที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อที่แนบมานี้สามารถมาติดต่อขอรับทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ พร้อมเอกสารแนบดังนี้๑. สำเนาบัตรนักศึกษาหรือหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา๒.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้น๓.นักศึกษาที่ไม่มีบัญชีธนาคารให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หากไม่มาติดต่อดำเนินการขอรับทุนการศึกษาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ฝ่ายอบรมกรรมฐาน

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วย การอบรมกรรมฐานภาคปกติ พ.ศ.๒๕๔๓ คู่มืออ่านเตรียมสอบธรรมศึกษาชั้นตรี คู่มืออ่านเตรียมสอบธรรมศึกษาชั้นโท คู่มืออ่านเตรียมสอบธรรมศึกษาชั้นเอก

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๙ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วย วินัยนักศึกษาคฤหัสถ์ พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วย เครื่องแบบนักศึกษาคฤหัสถ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๓ การแต่งกายนักศึกษา

ทุนพระนักศึกษาและแม่ชี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตามที่ คณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓o น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามมติที่ ๔/๒๕๖๓ มติที่ประชุมเห็นชอบ อนุมัติให้ดำเนินการและเบิกจ่ายทุนพระนักศึกษาและแม่ชี ทุนละ ๔,ooo บาท

ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด)

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 20 ทุนๆ ละ 8,000 บาท ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี มีจริยธรรม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยทางคณะสามารถดำเนินการคัดเลือกนิสิต นักศึกษาที่มีความเหมาะสมตามคุณสมบัติ เพื่อส่งให้มูลนิธิฯโดยส่งรายชื่อ พร้อมทั้งแนบใบสมัครหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเรียงความของนักศึกษา เรื่อง “การพัฒนาการเรียนรู้ของฉันในอนาคต” โดยส่งตรงไปยังมูลนิธิตั้งเซ็กกิม เลขที่ 146 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงการ ใบสมัครได้ที่ www.nanmee.com และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรณพร โทร. 02-648-8000

1 2 3
Message us