กิจกรรมเพิ่มทักษะด้านภาษาของนักศึกษาทุนสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ณ หอสมุดกลาง ชั้น ๑ อาคารสมเด็จพระญาณวโรดม วันศุกร์ ที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กิจกรรมเพิ่มทักษะด้านภาษา นักศึกษาทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยได้เชิญ อาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาทดสอบความรู้ด้านภาษา และเพิ่มทักษะด้านภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น กองกิจการนักศึกษา : ชั้น 2 อาคาร B7.3 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ​1104 website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

กำหนดการซ้อมย่อยพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ ระดับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา และวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย)

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันเสาร์ที่ ๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศ สมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-ระดับ ปวช. ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐบาล)

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง รับสมัครขอรับทุนการศึกษาและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐในหลักสูตรที่สูงกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษารายต่อเนื่องสามารถยื่นคำร้องขอรับทุนการศึกษาและสมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และผู้สมัครขอรับทุนการศึกษารายใหม่สามารถติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรค์ (ภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสรรรค์) รายละเอียดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาตามเอกสารที่แนบ

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบอาร์มติดแขนเสื้ออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบอาร์มติดแขนเสื้ออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ชิงรางวัลทุนการศึกษา จำนวนกว่า ๕,๐๐๐ บาท กำหนดส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารด้านลงนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๒๘๗ และ ๐ ๒๖๕๙ ๖๓๙๕ อีเมล์ supasit.k@dsdw.go.th

สอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

สอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สนามสอบ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ (ฺB5) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยกองกิจการนักศึกษา ได้จัดพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา สนามหลวง แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ผู้ขอสมัครเข้าสอบความรู้ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอกประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อสนองนโยบายของคณะสงฆ์ให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการพุทธศาสนา เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๕ นี้ กำหนดการสอบธรรมศึกษา ในวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สนามสอบ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าสอบธรรมศึกษาทั้งสิ้นจำนวน ๓๒๗ คน ขอสมัครเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน ๑๙๕ คน ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน […]

สอบธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศ การสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ เริ่มสอบ เวลา ๐๘.๐๐ น. แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ ๑. เข้าสนามสอบก่อนเวลา ๓๐ นาที ๒. ตรวจดูสถานที่สอบ และจำเลขที่สอบ (จำนวน ๕ หลัก ๐๐๐๐๐) ๓. ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาดต้องเก็บไว้ในจุดที่สนามสอบจัดให้ ยกเว้นอุปกรณ์การสอบ คือ ปากกา ดินสอ ยางลบ ๔. ห้ามขีดเขียนข้อความอื่นลงในใบคำตอบ นอกจากคำสั่งเกี่ยวกับคำตอบ ๕. ห้ามสูบบุหรี่และกระทำการอื่นใดเป็นการรบกวนผู้สอบอื่น ๖. ห้ามออกจากห้องก่อนสอบเสร็จ หรืิอก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้กำกับห้องสอบ ๗. เมื่อสอบเสร็จและส่งใบตอบแล้ว ให้ออกจากบริเวณสนามสอบทันที ตรวจสอบรายชื่อเข้าสอบธรรมศึกษาได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1Fy3jZBCuqtDQVOGHErl4ALgZMOBhYFqk?usp=sharing

1 8 9
Message us