กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ข้อกำหนด 1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย 2.ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี 3.ผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา 2.00 4.การทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ ปีละไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง 5.เป็นผู้มีความประพฤติดี 6.ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานบันการศึกษาชั้นร้ายแรง 7.ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด 8.ไม่มีงานประจำทำ

Message us