กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ข้อกำหนด

1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2.ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

3.ผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา 2.00

4.การทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ ปีละไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง

5.เป็นผู้มีความประพฤติดี

6.ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานบันการศึกษาชั้นร้ายแรง

7.ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด

8.ไม่มีงานประจำทำ

Message us