กองพัฒนานักศึกษา มมร ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ จ.ราชบุรี สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ จ.ราชบุรี สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๓

ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ฝ่ายบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กรรมฐานภาคปฏิบัติประจำปี ๒๕๖๒ มีกำหนดระยะเวลา ๑๕ วัน ระหว่าง ๑๙ เมษายน ~ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดมกุฏคีรีวัน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

1 5 6
Message us