เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ กองกิจการนักศึกษา โดยนายศุภสิน ศักศรีวัน หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา และนายสมศักดิ์ บุญเรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากวิทยาเขต และวิทยาลัย ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ร่วมการเสวนา เรื่อง ทักษะทางการเงิน : นักเรียน นักศึกษา ภาพรวมการดำเนินงานกองทุนในระบบ DSL และทิศทางการดำเนินงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.thFacebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbuอ้างอิงรูปจากเว็บไซต์ www.studentloan.or.th

การสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2565

แจ้งนักศึกษาคฤหัสถ์ชั้นปีที่ ๑ – ๔ และประชาชนทั่วไป ผู้ขอสมัครเข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท-ธรรมศึกษาชั้นเอก อย่าลืม…. ไปเข้าสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ เวลา ๐๘.๐๐ น. *** ผู้เข้าสอบต้องจำเลขที่นั่งสอบของตนเอง จำนวน ๕ หลัก ๐๐๐๐๐ ในวันสอบธรรมศึกษา ห้าม !!! ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ต้องเก็บไว้ในจุดที่สนามสอบจัดเตรียมสถานที่ไว้ให้ อนุญาตให้เฉพาะอุปกรณ์การสอบ คือ ปากกา ดินสอ ยางลบ เท่านั้น ตรวจสอบรายชื่อเข้าสอบธรรมศึกษาได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1Fy3jZBCuqtDQVOGHErl4ALgZMOBhYFqk?usp=sharing

ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด)

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 20 ทุนๆ ละ 8,000 บาท ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี มีจริยธรรม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยทางคณะสามารถดำเนินการคัดเลือกนิสิต นักศึกษาที่มีความเหมาะสมตามคุณสมบัติ เพื่อส่งให้มูลนิธิฯโดยส่งรายชื่อ พร้อมทั้งแนบใบสมัครหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเรียงความของนักศึกษา เรื่อง “การพัฒนาการเรียนรู้ของฉันในอนาคต” โดยส่งตรงไปยังมูลนิธิตั้งเซ็กกิม เลขที่ 146 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงการ ใบสมัครได้ที่ www.nanmee.com และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรณพร โทร. 02-648-8000

1 2
Message us