หอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย มีหอพักนักศึกษา จำนวน 2 หลัง โดยแบ่งเป็น อาคารหอพักสมาธิ B 11.1 (หอพักนักศึกษาคฤหัสถ์หญิง) 7 ชั้น จำนวน 228 ห้อง อาคารหอพักปัญญา B 11.2 (หอพักนักศึกษาบรรพชิตและคฤหัสถ์ชาย) 7 ชั้น จำนวน 228 ห้อง นักศึกษาจะต้องยื่นใบคำร้องที่จะเข้าพักที่หอพักและชำระค่าหอพัก สรุประเบียบปฏิบัติหอพักนักศึกษา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

เพื่อให้การบริหารอื่นๆบรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ และเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริการนักศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อหน่วยงาน ( ภาษาไทย )       : กองกิจการนักศึกษา ชื่อหน่วยงาน ( ภาษาอังกฤษ )   : Student Affairs Division ที่ตั้ง   : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  เลขที่ 248  หมู่ที่ 1  ถนนศาลายา – นครชัยศรี ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ( ห้อง 214  อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ฯ B 7.3 ) โทร. 0-2444-6000  ต่อ 1104 – 1106, 1108 โทรสาร. 0-2444-6073  Website : www.develop.mbu.ac.th  วิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นให้บริการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางพระพุทธศาสนา” พันธกิจ                 […]

1 2
Message us