MBU Care

ศูนย์ให้คำปรึกษานักศึกษา

ประวัติศูนย์ให้คำปรึกษานักศึกษา

          ศูนย์การให้คำปรึกษาและบริการแนะแนวแก่นักศึกษา จัดตั้งขึ้นภายใต้การตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลใส่ใจนักศึกษาของท่านอธิการบดี พระเทพวัชรเมธี,ผศ.ดร. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเข้าใจปัญหา และแสวงหาแนวทางในการจัดการปัญหาของตนเองได้อย่างเหมาะสม ลดความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา โดยศูนย์การให้คำปรึกษาจะเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม ครอบคลุมทุกด้าน อาทิ การเรียน การงาน ความขัดแย้งและสับสนในการตัดสินใจ การปรับตัว ภาวะทางเศรษฐกิจสุขภาพและความเจ็บป่วย เป็นต้น ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจในการพัฒนาศักยภาพด้านการให้คำปรึกษากับนักศึกษา

วัตถุประสงค์ของศูนย์ให้คำปรึกษานักศึกษา ประกอบด้วย

 1. ให้บริการให้คำปรึกษากับนักศึกษาในระดับบุคคลและกลุ่ม โดยมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถจัดการปัญหาของตนเองได้อย่างเหมาะสม
 2. จัดระบบปฏิบัติการให้คำปรึกษา จัดทำคู่มือและงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการให้บริการการให้คำปรึกษากับนักศึกษา
 3. สนับสนุนการจัดอบรมพัฒนานักศึกษาและบุคลากรในด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นในการให้คำปรึกษา และการพัฒนาตนเอง
 4. สร้างเครือข่ายการทำงานด้านการให้คำปรึกษา

บริการของศูนย์ให้คำปรึกษานักศึกษา ประกอบด้วย

 1. การแนะแนวให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีหลากหลายรูปแบบ เช่น
  • การให้ปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการให้การปรึกษา โดยนักศึกษาสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ห้องให้คำปรึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนงานคือ หน่วยบริการสุขภาพกาย และหน่วยบริการสุขภาพใจ
  • การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ Hot line สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกขอรับคำปรึกษาด้วยตนเอง สามารถขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ผ่านหมายเลข 061-342-4678 (ในวันและเวลาราชการ)
  • การให้คำปรึกษาผ่านทาง E-mail เพื่อความสะดวกในการรับบริการให้คำปรึกษา นักศึกษาสามารถส่งคำถามหรือพูดคุยผ่านทาง E-mail : mbucare@mbu.ac.th (ในวันและเวลาราชการ) หรือส่งข้อความใน Inbox facebook fanpage : https://www.facebook.com/MBUcare/
 2. การอบรมพัฒนานักศึกษาและบุคลากร
  • การพัฒนานักศึกษา จัดอบรมให้ความรู้ ทักษะที่จำเป็นเบื้องต้นสำหรับนักศึกษา และทักษะการจัดการปัญหาของตนเอง การดูแลสุขภาพกายและใจของตนเอง
  • การพัฒนาบุคลากร จัดอบรม ให้ความรู้ ทักษะที่จำเป็นในการให้คำปรึกษา
  • จัดทำฐานความรู้ด้านการให้คำปรึกษา การดูแลตนเองให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
  • ประสานงานเครือข่ายการให้บริการการให้คำปรึกษาในระดับสถาบัน องค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษา

บริการด้านสุขภาพ (กาย-ใจ) ของศูนย์ให้คำปรึกษานักศึกษา

บริการสุขภาพกาย ประกอบด้วย

1. หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา
ให้บริการดูแลสุขภาพทางกายนักศึกษา โดยจัดบริการยาเวชภัณฑ์พื้นฐาน การตรวจสุขภาพประจำปี และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับนักศึกษา โดยสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ห้องให้คำปรึกษานักศึกษา ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

2. แหล่งเรียนรู้สุขภาพกาย
จัดทำฐานข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยและการดูแลตนเองของนักศึกษา

หน่วยบริการสุขภาพใจ ประกอบด้วย

1. การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
ให้บริการโดยนักจิตวิทยาและนักให้คำปรึกษา โดยสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ห้องให้คำปรึกษานักศึกษา ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

2. สายด่วนรับเรื่องฉุกเฉิน
ให้บริการการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ Hot line สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกขอรับคำปรึกษาด้วยตนเอง สามารถขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ผ่านหมายเลข 061-342-4678 หรือผ่านทาง E-mail เพื่อความสะดวกในการรับบริการให้คำปรึกษา นักศึกษาสามารถส่งคำถามหรือพูดคุยผ่านทาง E-mail : mbucare@mbu.ac.th (ในวันและเวลาราชการ) หรือส่งข้อความใน Inbox facebook fanpage : https://www.facebook.com/MBUcare/

3. แหล่งเรียนรู้สุขภาพใจ
จัดทำฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิตและการดูแลตนเองของนักศึกษา

Message us