การประชุมคณะอนุกรรมการทุนนักศึกษากิจกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

         เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการทุนนักศึกษากิจกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พระครูปลัด ณัฐพงศ์ ยโส รองอธิการบดี ด้านกิจการนักศึกษา เป็นประธาน พร้อมผู้แทนจากคณะวิชาเข้าร่วมประชุม ได้พิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีการทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยดีเด่น โดยการนำเสนอรายชื่อนักศึกษาจากคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยต่อไป

Message us