โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

          พระเทพบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบโอวาทธรรม ให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่เข้าปฏิบัติกรรมฐานภาคปฏิบัติประจำปี ๒๕๖๒ มีกำหนดระยะเวลา ๑๕ วัน ระหว่าง ๑๙ เมษายน ~ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดมกุฏคีรีวัน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  โดยได้รับความเมตตาจาก พระญาณดิลก เจ้าอาวาสวัดมกุฏคีรีวัน เอื้อเฟื้อสถานที่ในการปฏิบัติกรรมฐาน ในส่วนของการอบรมตลอดระยะเวลาที่กำหนดนั้น พระครูบริหารบรมธาตุ(บุญโปร่ง) เป็นพระวิปัสสนาจารย์หลักพร้อมคณะพระวิปัสสนาจารย์  และผช.ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.มนูญ จันทร์แก้วและกองพัฒนานักศึกษา เป็นส่วนงานกำกับดูแลการปฏิบัติกรรมฐานของนักศึกษาตลอดระยะเวลา ๑๕ วัน  มีนักศึกษามมร จากส่วนกลางและวิทยาเขต ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ที่จบภาคทฤษฎีแล้วเข้าปฏิบัติกรรมฐานในครั้งนี้ทั้งหมด ๒๒๐ รูป/คน แบ่งเป็นนักศึกษาบรรพชิต ๑๑๐ รูป นักศึกษาคฤหัสถ์ ๑๑๐ คน

 

Message us