ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อหน่วยงาน ( ภาษาไทย )       : กองกิจการนักศึกษา

ชื่อหน่วยงาน ( ภาษาอังกฤษ )   : Student Affairs Division

ที่ตั้ง   : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  เลขที่ 248  หมู่ที่ 1  ถนนศาลายา – นครชัยศรี ตำบลศาลายา 

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ( ห้อง 214  อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ฯ B 7.3 )

โทร. 0-2444-6000  ต่อ 1104 – 1106, 1108 โทรสาร. 0-2444-6073

 Website : www.develop.mbu.ac.th

 วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นให้บริการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางพระพุทธศาสนา”

พันธกิจ

                  1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาให้มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
                  2. จัดบริการและจัดสวัสดิการที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ
                  3. ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาด้านการมีความรับผิดชอบและการมีจิตสาธารณะสู่ชุมชน
                  4. ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความเข้าใจอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย

 

Message us