ข้อมูลพื้นฐาน

 วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นให้บริการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางพระพุทธศาสนา”


พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาให้มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

2. จัดบริการและจัดสวัสดิการที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ

3. ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาด้านการมีความรับผิดชอบและการมีจิตสาธารณะสู่ชุมชน

4. ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความเข้าใจอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย

Message us