ฝ่ายบริหารทั่วไป

เพื่อให้การบริหารอื่นๆบรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ และเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริการนักศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

Message us