หอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย มีหอพักนักศึกษา จำนวน 2 หลัง โดยแบ่งเป็น

อาคารหอพักสมาธิ B 11.1 (หอพักนักศึกษาคฤหัสถ์หญิง) 7 ชั้น จำนวน 228 ห้อง

อาคารหอพักปัญญา B 11.2 (หอพักนักศึกษาบรรพชิตและคฤหัสถ์ชาย) 7 ชั้น จำนวน 228 ห้อง

นักศึกษาจะต้องยื่นใบคำร้องที่จะเข้าพักที่หอพักและชำระค่าหอพัก

สรุประเบียบปฏิบัติหอพักนักศึกษา

Message us