กองพัฒนานักศึกษา มมร ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ จ.ราชบุรี สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

      วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ จ.ราชบุรี สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๓ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ (B5) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

      การจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเป็นหนึ่งกิจกรรมย่อยที่อยู่ภายใต้โครงการค่ายบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ซึ่งเป็นโครงการที่มีจุดประสงค์หลักในการสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เห็นถึงความเสียสละและการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนและเป็นการสร้างวัฒนธรรมในการเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้บริจาคโลหิตอันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ทั้งยังสร้างจิตสำนึกที่ดีในการเสียสละ ความมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์

     ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ จ.ราชบุรี สภากาชาดไทย ได้จัดส่งหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต  ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ (B5) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมลงทะเบียนบริจาคโลหิตจำนวน ๑๑๕ ราย โดยได้รับโลหิตจาการบริจาค จำนวน ๘๖ ยูนิต

    ในการนี้ พระครูปลัด ณัฐพงศ์ ยโส พระมงคลธรรมวิธาน รองอธิการบดี และพระมหาบุญนา ฐานวีโร, ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย

Message us