ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ฝ่ายบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม(B6) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีพระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในที่ประชุม

     การสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ถูกกำหนดไว้ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รายละเอียดตามประกาศ  อีกทั้งในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการการจัดสอบปลายภาคระดับปริญญาตรี ได้มีฉันทามติร่วมกันที่จะประกาศเป็น “ห้องสอบสีขาว” ไร้ซึ่งกลโกงทุจริตการสอบทุกรูปแบบ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

Message us