ทุนพระนักศึกษาและแม่ชี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตามที่ คณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓o น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามมติที่ ๔/๒๕๖๓ มติที่ประชุมเห็นชอบ อนุมัติให้ดำเนินการและเบิกจ่ายทุนพระนักศึกษาและแม่ชี ทุนละ ๔,ooo บาท

Message us