พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ผู้เข้ารับประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก มีบุคลากร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในนามสนามสอบของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวน ๒๐๐ คน  จากกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จำนวน ๔๓ คน และจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ นนทบุรี จำนวน ๒๙๘ คน

Message us