การเลือกตั้งประธานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามที่กองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งประธานนักศึกษาขั้นทุกปีการศึกษาเพื่อเป็นการวางรากฐานสร้างจิตสำนึก ตามครรลองพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม มีจิตอาสาและมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาสามารถสมัครด้วยตนเองที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๒ ห้อง ๒o๔ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์(B๗.๓) หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ คลิกที่นี่เพื่อสมัครออนไลน์ และสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ในวันที่่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา o๙.oo น. – ๑๗.oo น.

การลงคะแนนเลือกตั้งประธานนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564ท่านสามารถลงคะแนนเสียงได้ในวันที่๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา o๙.oo น. – ๑๗.oo น. โดยมีรายนามผู้สมัคร ดังนี้
เบอร์ 1 พระมหาพงษ์วิศนุ ฐิตเมธี (คำภูแสน)
เบอร์ 2 พระมหาวีรชัย วีรชโย (ขจรสุวรรณ)
เบอร์ 3 พระสัมฤทธิ์ กติทฺธิโก (สาภะ)

คลิกที่นี่เพื่อลงคะแนนเสียง

ท่านสามารถรับชมวิสัยทัศน์และนโยบายของผู้สมัครเลือกตั้งได้ตามลิ้งด้านล่าง

1.พระมหาพงษ์วิศนุ ฐิตเมธี คณะศึกษาศาสตร์

2.พระมหาวีรชัย วีรชโย คณะมนุษยศาสตร์ https://youtu.be/W6vSz3fKaK0

3.พระสัมฤทธิ์ กติทฺธิโก คณะสังคมศาสตร์ https://youtu.be/FUOGPJCdVy0

Message us