โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

กองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักศึกษา ที่กำลังจะเข้าสู่การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอกและกำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อให้มีความรู้ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยการให้คำแนะนำ แนวทางการศึกษาต่อ การเตรียมตัวก่อนเข้าสัมภาษณ์งานและการประกอบอาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษา หรือการเลือกประกอบอาชีพให้ตรงกับบุคลิกภาพ ความถนัด ความรู้ ความสามารถ และความต้องการของตลาดแรงงาน

Message us