ทุน India Science and Research Fellowship (ISRF)2021-2022 ให้แก่ นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษาระดับปริญญาเอก

โดยผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหนังสือเสนอชื่อจากหน่วยงานต้นสังกัตมายัง กองการต่างประเทศ สป.อว. ภายในวันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดาวน์โหลดใบสมัคร

Image
Message us