สอบธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศ การสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ เริ่มสอบ เวลา ๐๘.๐๐ น.

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. เข้าสนามสอบก่อนเวลา ๓๐ นาที

๒. ตรวจดูสถานที่สอบ และจำเลขที่สอบ (จำนวน ๕ หลัก ๐๐๐๐๐)

๓. ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาดต้องเก็บไว้ในจุดที่สนามสอบจัดให้ ยกเว้นอุปกรณ์การสอบ คือ ปากกา ดินสอ ยางลบ

๔. ห้ามขีดเขียนข้อความอื่นลงในใบคำตอบ นอกจากคำสั่งเกี่ยวกับคำตอบ

๕. ห้ามสูบบุหรี่และกระทำการอื่นใดเป็นการรบกวนผู้สอบอื่น

๖. ห้ามออกจากห้องก่อนสอบเสร็จ หรืิอก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้กำกับห้องสอบ

๗. เมื่อสอบเสร็จและส่งใบตอบแล้ว ให้ออกจากบริเวณสนามสอบทันที

ตรวจสอบรายชื่อเข้าสอบธรรมศึกษาได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1Fy3jZBCuqtDQVOGHErl4ALgZMOBhYFqk?usp=sharing

Message us