สอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

สอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

สนามสอบ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ (ฺB5)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยกองกิจการนักศึกษา ได้จัดพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา สนามหลวง แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ผู้ขอสมัครเข้าสอบความรู้ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอกประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อสนองนโยบายของคณะสงฆ์ให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการพุทธศาสนา เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สำหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๕ นี้ กำหนดการสอบธรรมศึกษา ในวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สนามสอบ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าสอบธรรมศึกษาทั้งสิ้นจำนวน ๓๒๗ คน ขอสมัครเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน ๑๙๕ คน ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน ๙๖ คน และธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน ๓๖ คน

ซึ่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีนโยบายผลิตบัณฑิตให้มีทั้งความรู้ในด้านวิชาการและมีความประพฤติที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม สมดังศาสนสุภาษิตของมหาวิทยาลัยที่ว่า “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏฺโฐ เทวมานุเส ผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติ เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทพและมนุษย์”

ดังนั้น จึงได้จัดสอบธรรมศึกษา สนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อตอบสนองนโยบายข้างต้น หวังว่าเมื่อ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้ผ่านการสอบธรรมศึกษา ในครั้งนี้แล้วจะทำให้สามารถเอาชนะจิตใจตนเองและอุปสรรคทั้งหลายได้ในที่สุด

กองกิจการนักศึกษา : ชั้น 2 อาคาร B7.3 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104 website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

Message us