กิจกรรมเพิ่มทักษะด้านภาษาของนักศึกษาทุนสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ณ หอสมุดกลาง ชั้น ๑ อาคารสมเด็จพระญาณวโรดม

วันศุกร์ ที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กิจกรรมเพิ่มทักษะด้านภาษา นักศึกษาทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยได้เชิญ อาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาทดสอบความรู้ด้านภาษา และเพิ่มทักษะด้านภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

กองกิจการนักศึกษา : ชั้น 2 อาคาร B7.3 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ​1104

website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

Message us