ประชาสัมพันธ์ สมัครเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย รุ่นที่ ๑๘

กองกิจการนักศึกษา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย รุ่นที่ ๑๘ โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำโครงการทูตยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย รุ่นที่ ๑๘ หรือ Young Thai Science Ambassador, (YTSA#18) ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๘ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยศาสตร์ให้กับเยาวชน และสร้างเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ระดับเยาวชน ที่จะนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยกำหนดให้เยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมในแง่มุมต่าง ๆ ในหัวข้อ วิทยาศาสตร์ โอกาสที่เท่าเทียม – Equal Opportunities in Science โดยกลุ่มเป้าหมายคือ เยาวชนอายุ 17-23 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้

Message us