ประชุมเตรียมความพร้อมการซ้อมย่อยพิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา และวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕

รองอธิการบดี พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ ได้มอบหมาย ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ พระครูปลัดสุวัฒนสัจจคุณ,ดร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานอนุกรรมการการซ้อมย่อยพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕

โดยมีคณะทำงานจากส่วนงานต่างๆ อาทิ รองอธิการบดี ,ผู้ช่วยอธิการบดี ,คณบดีทุกคณะ ,ผอ.สำนักอธิการบดี ,ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ ,ผอ.กองกิจการนักศึกษา มมร ศาลายาและผู้ช่วยอธิการบดี ,ผอ. วิทยาลัยศาสนศาสตร ,ผอ. ศูนย์บริการวิชาการ วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย และ อนุกรรมการทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุม

เพื่อเตรียมความพร้อมการซ้อมย่อยพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กองกิจการนักศึกษา : ชั้น 2 อาคาร B7.3 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ​1104 website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

Message us