ซ้อมย่อยพิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา และวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕

รองอธิการบดี พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ เป็นประธานในพิธีเปิดการซ้อมย่อยพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ โดยมีคณะทำงานจากส่วนงานต่างๆ อาทิ รองอธิการบดี,ผู้ช่วยอธิการบดี ,คณบดีทุกคณะ ,ผอ.สำนักอธิการบดี ,ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ ,ผอ.กองกิจการนักศึกษา มมร ศาลายาและผู้ช่วยอธิการบดี ,ผอ. วิทยาลัยศาสนศาสตร ,ผอ. ศูนย์บริการวิชาการ วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย และ อนุกรรมการทุกฝ่ายเข้าร่วมการซ้อมย่อยพิธีประทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104 website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

ขอบคุณภาพจาก : เพจ Facebook คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Message us