กิจกรรม วันดินโลก (World Soil Day)

กิจกรรม วันดินโลก (World Soil Day)

กองโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมโดยมี รองอธิการบดี นายอนันต์ ทรัพย์วารี และ ผู้ช่วยอธิการบดี นายสัมฤทธิ์ เพชรแก้ว นำบุคลากร แม่บ้าน ทำการปลูกต้นโมกข์ 700 ต้น สูงประมาณ 1 เมตรพร้อมดิน มูลค่า 60,000 บาท ปลูกเนื่องในวันดินโลกบริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ กองกิจการนักศึกษาได้ร่วมนำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104 website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

#กองกิจการนักศึกษา

Message us