เชิญนักศึกษาบรรพชิตและนักศึกษาคฤหัสถ์ ร่วมตั้งแถวรับเสด็จ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และร่วมตั้งแถวแสดงความยินดีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา

วันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ตั้งแถวแสดงความยินดีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา เวลา ๑๒.๐๐ น. ตั้งแถวรับเสด็จ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สแกนคิวอาร์โค้ดเข้าร่วมกิจกรรม หมายเหตุ : กิจกรรมบังคับ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ แต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104 website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

#กองกิจการนักศึกษา

Message us