พิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีพระเทพวัชรเมธี อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ พระเถรานุเถระ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณาจารย์ นักศึกษา บรรพชิตและคฤหัสน์ เฝ้ารับเสด็จ

สำหรับในปีการศึกษา 2564 และ 2565 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 26 รูป/คน ผู้สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 70 รูป/คน มหาบัณฑิต จำนวน 233 รูป/คน และบัณฑิต จำนวน 1,747 รูป/คน รวมทั้งสิ้น 2,076 รูป/คน

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104 website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

#กองกิจการนักศึกษา#มหาวิทยาลัย#มมร#ประทานปริญญา

Message us