นิมนต์/เชิญ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บริจาคได้ที่ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

กำหนดการ เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น. • ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. • ตรวจสุขภาพ / บริจาคโลหิต

หมายเหตุ : การเตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิต

• นอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง ในคืนวันก่อนที่จะมาบริจาคโลหิต

• สุขภาพสมบูรณ์ทุกประการ ไม่เป็นไข้หวัดหรืออยู่ระหว่างรับประทานยาแก้อักเสบใด ๆ

• รับประทานอาหารมื้อหลักก่อนมาบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ของทอด ของหวาน

• ดื่มน้ำ 3 – 4 แก้ว และเครื่องดื่มเหลวเพิ่ม เช่น น้ำผลไม้ นม น้ำหวาน เพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตในร่างกาย

• งดเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ ก่อนมาบริจาคโลหิตอย่างน้อย 24 ชั่งโมง

• งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104

website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

#กองกิจการนักศึกษา

Message us