มอบของขวัญสำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖ ณ อบต.มหาสวัสดิ์ และโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ ผศ.เสถียร วิพรมหา ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย มอบเครื่องบริโภคเพื่อใช้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ แก่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ โดยมีนางนริศรา ประศาสน์วินิจฉัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เป็นผู้รับมอบและโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โดยมี นายธีรยุทธ เทียนพิทักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ ในการมอบเครื่องบริโภคสำหรับจัดกิจกรรมดังกล่าวมีนายภิเษก ด้วงสูงเนิน ผู้อำนวยการ กองกิจการนักศึกษา นายสัญญา หงษ์ประภัศร์ หัวหน้าฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษาพร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ร่วมส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104

website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

Message us