พระเทพวัชเมธี, ผศ.ดร.อธิการบดี เมตตามอบเครื่องบริโภคแก่นักศึกษา มมร

พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พระครูวินัยธร เจริญ ทนฺตจิตฺโต, ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผศ.เสถียร วิพรมหา ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย และนายสัมฤทธิ์ เพชรแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีได้เข้าเยี่ยม สอบถามความเป็นอยู่ของนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้พรและมอบเครื่องบริโภคโดยมี นายภิเษก ด้วงสูงเนิน ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และนายศุภสิน ศักศรีวัน หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ประสานจัดเตรียมความพร้อมให้สำเร็จลุล่วง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3 ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104

website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

Message us