ประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – ๖ ก.พ.๖๖

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – ๖ ก.พ.๖๖

**ผู้มีสิทธิ์สมัคร**

๑.เป็นนักศึกษาบรรพชิตของ มมร

๒.เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ หรือ ชั้นปีที่ ๔

๓.ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๒๕

๔.มีความประพฤติดี

๕.ผู้ลงสมัครประธานนักศึกษาต้องเสนอชื่อ รองประธาน จำนวน ๒ รูป/คน โดยรองประธานต้องอยู่ต่างคณะและเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๓

**วิธีการรับสมัคร**

ผู้รับสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ กองกิจการนักศึกษาชั้น ๒ ห้อง ๒๐๔ อาคาร B7.3 หรือสามารถส่งใบสมัครได้อีกทาง E-mail : dev@mbu.ac.th

**เอกสารประกอบการสมัคร**

๑. รูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

๒. หนังสือรับรองความประพฤติจากคณะของประธานและรองประธาน

๓. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,หนังสือสุทธิ ของผู้สมัคร

Message us