ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด)ประจำปี ๒๕๖๖ (ปีการศึกษา ๒๕๖๕) ลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด)ประจำปี ๒๕๖๖ (ปีการศึกษา ๒๕๖๕) ลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

– นักศึกษาทุกชั้นปี ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นคะแนนกิจกรรมบันทึกในสมุดกิจกรรม

– กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วม ต้องมีหนังสือชี้แจงพร้อมหนังสือรับรอง

****มีข้อสงสัยติดต่อ ****

กองกิจการนักศึกษาชั้น ๒ ห้อง ๒๐๔ อาคาร B7.3 หรือสามารถส่งใบสมัครได้อีกทาง E-mail : dev@mbu.ac.th

Message us