โครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ กองกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๑ ซึ่งฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ได้ประสานกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ จังหวัดราชบุรี เพื่อจัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ (B5) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป

ลงทะเบียนร่วมบริจาคโลหิต ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. จำนวน ๑๑๔ รูป/คน

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3

ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104

website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

Message us