รัฐบาลบรูไนดารุสซาลามเสนอให้ทุนฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า รัฐบาลบรูไนดารุสซาลามเสนอให้ทุนฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ สามารถศึกษารายละเอียดและดำเนินการสมัครขอรับทุนฝึกอบรมดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ข้างล่างนี้

https://apply.ubd.edu.bn/orbeon/uis-welcome/

ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

กองการต่างประเทศ

กลุ่มขับเคลื่อนทุนมนุษย์นานาชาติ

กระทรวงการต่างประเทศ

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๖๕ (จันทกานต์)

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3

ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104

website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

Message us