ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ขอความร่วมมือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชน

ประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน และเป็นเครือข่ายด้านประซาธิปไตยของรัฐสภาในการพัฒนาประเทศพร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบันนิติบัญญัติ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนชาย – หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและนิสิต นักศึกษาที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๒๐ ปี จำนวน ๑๖๐ คน โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ สถาบันวิชาการ NT เลขที่ ๑๗๔ ซอยงามวงศ์วาน ๑๗ ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โดยสามารถดาวน์โหลด รายละเอียดช้อมูลโครงการและสื่อประชาสัมพันธ์ตาม QR Code หรือ https://bit.ly/๓FWXSD๖ หรือลิ้ง https://drive.google.com/…/1jY_3dadkV…

ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สามารถสอบถาม

ข้อมูลได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ โทรศัพท์ ๐ – ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๔๘๑ – ๕

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3

ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104

website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

Message us