ประกาศผลการจับเบอร์ผู้สมัครประธานนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

กองกิจการนักศึกษา

ประกาศผลการจับเบอร์ผู้สมัครประธานนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผลดังนี้

พระปิยะพงษ์ ฐานปิโย จับได้ หมายเลข ๑

พระสุมน ปญฺญาวฑฺฒโน จับได้ หมายเลข ๒

ทั้งนี้ผู้ลงสมัครประธานนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ สามารถหาเสียง ประชาสัมพันธ์ ประกาศนโยบาย ได้จนถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และทำการเลือกตั้งวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3

ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104

website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

Message us