นักศึกษาวิชาทหาร มมร เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๖ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กองกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินโครงการควบคุมนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ส่งนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ เข้ารับการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในห้วงเวลาที่ ๑ วันที่ ๖ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และ ห้วงเวลาที่ ๒ วันที่ ๑๓ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยกองกิจการนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ส่งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารไปดูแลนักศึกษาวิชาทหารระหว่างเข้ารับการฝึกเพื่อสวัสดิภาพของนักศึกษา

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3

ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104

website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

Message us