เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ นางกัญจนา สร้อยอินทรากุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ปลัดอำเภอพุทธมณฑล และเจ้าหน้าที่ ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจเด็กนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๕ โดย เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบเงิน จำนวน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมถุงยังชีพ ให้แก่ นางสาวกมลทิพย์ ตนัยต่อกุล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมี นายภิเษก ด้วงสูงเนิน ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และนายสัญญา หงษ์ประภัศร์ หัวหน้าฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร B7.3

ห้อง 204 โทร. 02 444 6000 ต่อ 1104

website กองกิจการนักศึกษา : https://develop.mbu.ac.th

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/develop.mbu

Message us